Ordbog

EazyProject ordbogen forklarer ord og begreber, som anvendes i EazyProject løsningen samt på hjemmesiden.
Udvalgte ord indeholder desuden brugervenlige eksempler.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å


A

Afspadsering

En medarbejders optjente ferie kan afholdes i form af afspadsering. EazyProject indeholder alle værktøjer til at håndtere afspadsering, ferie og flex-styring.

App tidsregistrering

App tidsregistrering er det samme som en app til tidsregistrering. En tidsregistrerings-app giver brugeren mulighed for at registrere timeforbrug eller anvende et mobilt stopur til registrering af arbejdstid hos kunder.

App til tidsregistrering

En 'App til tidsregistrering' er et lille program, der installeres på en smartphone eller tablet. I dag kan der opnås samme "look and feel" som en app, ved at anvende en WebApp. En WebApp er rent teknisk en webbaseret løsning tilpasset smartphones med samme mulighed for at have et ikon til at åbne "app'en".

Tilbage til toppen


B

Budget

Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet fremkommer i økonomistyringens planlægning - kaldet budgettering - idet forudsætninger omkring den økonomiske udvikling, sammen med handlingsplaner, danner forudsætninger for forventningerne. Efter periodens afslutning kan regnskabet sammenholdes med budgettet ved budgetkontrol.
(kilde: wikipedia)

Tilbage til toppen


C

Crm

CRM er en forkortelse for det engelske Customer Relationship Management, det kan oversættes til kunderelationsstyring, dvs. et system til at indeholde data om kunder. Mange har historisk sat lighedstegn mellem CRM og IT-systemer, men dette er en meget smal og begrænsende fortolkning af begrebet. CRM-systemer er designet til at gøre det nemmere for en virksomhed at holde styr på kontakten til sine kunder. Dette opnås i praksis, når CRM-systemet benyttes (korrekt af medarbejderne) til at indtaste alle henvendelser til og fra en kunde.
(kilde: wikipedia)

Tilbage til toppen

CV

Et Curriculum Vitae eller curriculum vitae (forkortes CV eller cv) er en kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige jobansøgninger.

En god måde at finde et nyt job på, er desuden ved at registrere sit CV hos et rekrutteringsbureau, som kan formidle kontakten til relevante jobmuligheder og virksomheder.
(kilde: wikipedia)

Tilbage til toppen


D

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce projektmodel er en simpel udgave af PRINCE2 projektmodellen. Projektmodellen er udviklet af Den Digitale Taskforce i samarbejde med Videnskabsministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet. Projektmodellen er målrettet ledere i den offentlige sektor.

Den Digitale Taskforce projektmodel er fuldt integreret med EazyProject projektstyring, hvor projektopbygningen: projekt, fase og opgave er grundstenene i løsningen.
Derudover tilbyder EazyProject yderst brugervenlig tidsregistrering og ressourcestyring som direkte kan "arbejde sammen" med Den Digitale Taskforce projektmodel.

Tilbage til toppen


E

e-conomic

e-conomic er et online regnskabsprogram, der kan udvides med moduler og app's.
EazyProject tilbyder komplet brugervenlig integration til e-conomic via e-conomics API.

EazyProject 360

EazyProject 360 er "lillebroderen" til EazyProject og er derfor en begrænset udgave af løsningen.
Du finder mere information om EazyProject 360 på EazyProject 360's hjemmeside.
Du kan også se en sammeligning af de to løsninger på sammenligningssiden.

Estimeret resttid

EazyProject giver mulighed for indtastning af estimeret resttid i forbindelse med den daglige timeregistrering.

Indrapporteringen bliver benyttet i projektrapporterne til at sammenligne 4 tal:

1. Projektlederens planlagte tid (budget)
2. Projektdeltagernes faktiske timeforbrug (tidsregistrering)
3. Differencen på planlagt tid og faktisk timeforbrug
4. Projektdeltagernes vurdering af opgavens resttid (hvor meget mangler der)

Hvis differencen (pkt.3) og estimeret resttid (pkt.4) afviger for meget fra hinanden, har projektlederen en række værktøjer til at håndtere "konflikten".

Tilbage til toppen


F

Faktureringsgrad

Faktureringsgraden viser hvor mange procent af det samlet timeforbrug, der er faktureret.
Faktureringsgraden beregnes således:
(Fakturerbar tid / (Samlet timeforbrug – Ferie, fravær)) x 100

Faser

I EazyProject er det muligt selv at definere projekt-terminologien, altså hvad et projekt skal kaldes i systemet. I EazyProject anvendes standard begreberne projekt, fase og opgave, som beskrivelse af et projekts opbygning/struktur. En fase er derfor en overordnet beskrivelse af en række opgaver.
Eksempler på faser er: kravspecifikation, realisering, udvikling, aflevering og implementering

Projektopbygningen ser derfor således ud i EazyProject:

Projekt
 Fase 1
  Opgave 1.1
  Opgave 1.2
 Fase 2
  Opgave 2.1
  Opgave 2.2

Fastpris

Når et projekt oprettes i EazyProject, kan det ”afkrydses” som værende et fastpris projekt. Når dette er valgt, beregner EazyProject automatisk den faktiske timepris på et projekts opgaver. Timeprisen er altså variabel på fastpris projekter og varierer afhængig af antal brugte timer.

Eksempler:
Et fastpris projekt med et budget på kr. 10.000 og et timeforbrug på 20 timer, giver en timepris på 10000/20=500 kr.
Et fastpris projekt med et budget på kr. 10.000 og et timeforbrug på 25 timer, giver en timepris på 10000/25=400 kr.

Flex

Flex, også kaldet flex-styring er et begreb, der dækker over en medarbejders optjente eller skyldige arbejdstid.
Flex-saldoen for en medarbejder beregnes på baggrund af en medarbejders normtid i forhold til det faktiske timeforbrug.

Eksempel:
En medarbejders normtid for en uge er 37 timer, men medarbejderen har arbejdet 40 timer denne uge. Flex-saldoen for denne er 40-37=+3 timer

Tilbage til toppen


G

Gantt

Et Gantt-kort er en type søjlediagram, som illustrerer et projekts tidsplan. Gantt-skemaet illustrerer datoer for start- og sluttidspunkt for opgaverne i projektet og viser et resumé af projektet. Opgaverne i Gantt-skemaet viser samtidig strukturen af projektet. Gantt-skemaer i EazyProject kan også bruges til at vise den nuværende tidsplans status ved hjælp af procentvis fremgang og en lodret "I DAG" linje.

Tilbage til toppen


H

Helpdesk

Helpdesk er som regel en enhed i en virksomhed, der tager sig af support-sager og løser problemer med computere, software og lignende produkter. Helpdesk-support "sager" indrapporteres oftest via email, telefon eller helpdesk-software, af medarbejdere eller kunder. EazyProject indeholder et helpdesk modul, der er direkte integreret med projektstyringen og timeregistreringen i løsningen.

Tilbage til toppen


I

Implementering

Ordet dækker over hele indkøringsperioden af en EazyProject løsning.
Med baggrund i vores tidligere implementeringer har vi udviklet denne standard-model for implementering af EazyProject i din virksomhed.

1. Produktpræsentation og valg af leverandør
2. Test af systemet i henhold til kravspecifikation
3. Undervisning
4. Skæringsdato og opstart

Integration

Begrebet integration kan også kaldes for dataudveksling.
EazyProject´s åbne Microsoft platform (.NET og ikke krypteret SQL) giver mulighed for at udveksle data med andre eksterne systemer.

Eksempler på integrationsmuligheder er:
• Udlæsning af faktureringsoplysninger til økonomisystemer
• Udlæsning af data til lønsystemer
• Indlæsning af kunder og kontaktpersoner fra crm-systemer
• Automatisk oprettelse af EazyProject opgaver fra helpdesk-systemer og lign.

EazyProject indeholder bl.a. standard-værktøjer til at indlæse kunder, kontakter og varelister fra forskellige grossister samt udlæse forbrug af timer, kørsel og udlæg til finans- og lønsystemer.

Tilbage til toppen


K

Kalender

Kalenderen anvendes til detail-planlægning af medarbejdere og lokaler.
I EazyProject kalenderen kan der planlægges med 15 min. intervaller og kalender-registreringer kan nemt flyttes og ændres.

Kanban

EazyProject kanban er et super fleksibelt og visuelt tavle-værktøj til at organisere og dele opgaver, deadlines, kommunikation m.m.

Kanban-kort

Et kanban-kort er en opgave der kan samle og dele alt relevant information på en kanban tavle. Et kanbankort kan typisk flyttes mellem kanban tavlens kolonner, for nemt at ændret status. EazyProject's kanbankort indeholder budget, deadline, farvevalg, kommentarer, etiketter m.m.

Kanban board

Et kanban board er en tavle med tilhørende kolonner, hvor en kolonne illustrerer en arbejdsproces/fase.

Key Performance Index

En performance indikator eller key performance indikator (KPI) er en målestok for resultater. Disse foranstaltninger er almindeligt anvendt til at hjælpe en organisation definere og vurdere, hvor stor succes det er, typisk i form af at gøre fremskridt hen imod sin langsigtede organisatoriske mål.

Kostpris

Kostpris er den pris, en vare koster dig totalt, inden den sælges.
Kostprisen indeholder derfor alle udgifter i forbindelse med indkøb, administration, reklamation m.m.

Kundestyring

Se afsnittet ”Crm”.

Tilbage til toppen


M

Mobil timeseddel

En mobil timeseddel er typisk mobil adgang til en timeregistreringsformular.
I dag findes der forskellige måder at foretage mobil tidsregistrering på.
EazyProject anvender både en Tidsregistrering App og en mobil WebApp, der er platformsuafhængig. Webapp'en fungere på både Iphone/Ipad, Android og Windows smartphones og tablets.

Tilbage til toppen


N

Normtid

En medarbejders normtid er det samlede antal timer en medarbejder skal være til rådighed for sin arbejdsgiver. Normtiden bruges typisk til beregning af flex/afspadsering.
I EazyProject kan normtiden pr. medarbejder indtastes som en ugetotal eller fordeles pr. ugedag.

Tilbage til toppen


O

Opgaver

Opgaven er det nederste niveau i EazyProject’s projektstruktur (se også ”projekt”).
Alle registreringer af tid, kørsel, udlæg og materialer foretages på opgave-niveau, for at give de bedste forudsætninger for efterfølgende rapportering.

Tilbage til toppen


P

PRINCE2

PRINCE2 er en struktureret tilgang til projektstyring, udgivet i 1996 som en generisk projektstyringsmetode. Det har kombineret den oprindelige PROMPT metode (som udviklede sig til Prince-metoden) med IBM's MITP (forvalter gennemførelsen af de samlede projektomkostninger) metode. PRINCE2 er en metode til at forvalte projekter inden for en klart defineret ramme.
PRINCE2 beskriver procedurer til at koordinere mennesker og aktiviteter i et projekt, hvordan man kan designe og føre tilsyn med projektet, og hvad man skal gøre, hvis projektet ikke udvikler sig som planlagt og derfor kræver tilpasning.
(kilde: wikipedia)

EazyProject understøtter Prince2 projektmodellen og herunder delelementer, som eksempelvis rollestyring, projektansvarlig, skalering og projektgennemsigtighed.

Project software

Project software eller Project Management software, som det også bliver kaldt, er begreber der dækker over software-løsninger til projekt- og porteføljestyring. Mange af disse løsninger indeholder også redskaber til at håndtere ressourcestyring og timeregistrering, da disse emner overlapper hinanden på mange områder.

Projekt

Et projekt er som en engangsopgave (unik opgave) med en serie sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start - og sluttidspunkt. Ordet projekt bruges om mange forskellige aktiviteter og definitionerne varierer.
De fleste definitioner indeholder nedenstående fire punkter:

1. En unik opgave - i modsætning til rutineopgaver, sager mv.
2. Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål:
3. Projektet har sin egen organisation (medlemmer) – med forskellige typer ressourcer, der i fællesskab bidrager til projektets mål.
4. Projektet har en tidsmæssig afgrænsning. Projektet startes og afsluttes.

(kilde: wikipedia)

Projektopbygningen ser således ud i EazyProject:

Projekt
 Fase 1
  Opgave 1.1
  Opgave 1.2
 Fase 2
  Opgave 2.1
  Opgave 2.2

Projekt beskrivelse

En gennemarbejdet projektbeskrivelsen og et brugervenligt projekt- og ressourcestyringsprogram til at styre projektet i mål fra start til slut er alfa-omega, når vi taler om styring af projekter. EazyProject indeholder alle værktøjer til at give projektoverblik og løbende kunne følge fremgangen i hele projektporteføljen. Dette omfatter tidsplaner, budgetopfølgning, fremgang, milestones, ressourceforbrug m.m. Løsningens dynamiske rapporter og visuelle redskaber gør det let for projektlederen at evaluere sine projekter.

Projektejer

En projektejer kan være ejer af flere forskellige projekter med forskellige projektledere tilknyttet. En projektejer er derfor organisatorisk et niveau over projektlederen.

Projektleder

En projektleder kaldes også for den projektansvarlige.
Projektledere står for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af et projekt, herunder overvågning af budgetter/timeforbrug, ressourceallokering af enkeltpersoner eller afdelinger m.m. samt at overholde deadlines.
Projektlederen sørger altså for, at projektet bliver realiseret.
Projektlederens arbejde omfatter (ud over budget og regnskab) også idéudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering.

Projektlog

Projektloggen i EazyProject gemmer og viser automatisk ændringer og aktiviteter på et projekt.
Dette er yderst nyttigt, hvis der er flere brugere, der ændrer i projektets stamdata.

Eksempel på aktiviteter, der automatisk gemmes i projektets log i EazyProject er:
Ændring af datoer og budgetter, oprettelse af nye opgaver samt flytning af faser og opgaver.

Projektplanlægning

Projektplanlægning indeholder som udgangspunkt rigtig mange elementer, heraf kan nævnes visuelt overblik over projekter i form af gantt-kort, ressourcestyring og allokering, økonomi m.m.
EazyProject indeholder alt relevant information omkring projektplanlægning.

Projektportefølge

Projektportefølje er en mængde af projekter, der betragtes som en sammenhængende størrelse, frem for en række enkeltstående projekter.
En projektportefølge giver et hurtigt overblik over et udvalgt antal projekters fremgang og nøgletal.
(kilde: wikipedia)

Projektstyringsværktøj

Et projektstyringsværktøj defineres typisk som en software-løsning til planlægning og styring af projekter. Projektstyringsværktøjer findes både som 'stand-alone løsninger' og som 'flerbruger-løsninger'.
EazyProject er en 100% webbaseret flerbruger-løsning.

Tilbage til toppen


R

Rapportgenerator

EazyProject indeholder en nytænkende rapportgenerator, der gør medarbejderen i stand til at sammensætte sine egne rapporter, stort set efter eget ønske.
Denne rapportgenerator giver også mulighed for at sammensætte data i søjle- og lagkagediagrammer.
Når man benytter rapportgeneratoren kan data nemt afgrænses, grupperes og sorteres eller udlæses til MS Excel, pdf m.m.

Ressource

En ressource er typisk et aktiv for et projekt. En ressource kan derfor både være et menneske eller en maskine. I EazyProject tager ressourcestyringen udgangspunkt i planlægning af medarbejdernes tid.

Ressourcestyring

Formålet med ressourcestyring (resource planning) i EazyProject er, at give brugeren mulighed for at planlægge projekter og ressourceforbrug på baggrund af medarbejdernes totale arbejdsbelastning.
Det er hermed muligt at forudse en eller flere medarbejderes arbejdsbelastning og omfordele prioriteringen af opgaver og tid, inden problemerne opstår.
Når et projekt oprettes, skal den projektansvarlige finde ledige ressourcer til projektet og herved finde ud af, hvornår projektet kan startes op samt hvornår projektet kan forventes afsluttet. Ved hjælp af projektplaner og ressourceplaner er det muligt at finde ledige ressourcer, altså finde frem til, hvor mange timer hver medarbejder er belastet en periode ud i fremtiden.

Ressourceplaner indeholder samtidig nyttig information om medarbejdernes gennemsnitsbelastning samt samlet belastning for en periode.

Tilbage til toppen


S

Sagsstyring

Sagsstyring er en generel betegnelse for proceshåndtering og opgavestyring.
Når ordet sagsstyring bruges indenfor software, dækker det typisk over software-løsninger til opgavestyring og tidsregistrering.

Salgspris

Salgsprisen er den pris, kunden skal betale for en vare/ydelse.
Salgsprisen i EazyProject oplyses uden moms og afgifter. Ved oprettelse af et tilbud, en ordre eller en faktura i EazyProject, tillægges aktuel moms automatisk og specificeres tydeligt for kunden.

Scrum

Scrum tager udgangspunkt i, at udvikling af software kan være en kompliceret og uforudsigelig proces, og er derfor snarere en form for kontrolleret black box frem for en teoretisk proces. Dette er en af de største forskelle mellem Scrum og vandfalds- og spiralmetoderne, som anser udviklingsprocessen som en fuldt ud beskrevet proces.

De største problemer med disse ældre, formelle metoder er:

  • Man kender ikke alle krav i begyndelsen af en proces.
  • Krav kan ændre sig i løbet af processen.
  • Processen bliver uforudsigelig, når der bruges nye værktøjer og teknologier.
(kilde: wikipedia)

EazyProject understøtter brug af Scrum projektmodellen og tankegangen bag denne model, hvor projekterne typisk er både unikke og komplicerede.

Vigtige Scrum-elementer er daglige statusmøder og gennemsigtighed for alle projektdeltagere.
EazyProject indeholder disse nøgleskærmbilleder og integrerer samtidig brugervenlig tidsregistrering og ressourcestyring.

Tilbage til toppen


T

Tidsregistrering

Begrebet tidsregistrering dækker over en medarbejders registrering af forbrugt tid.
Tidsregistrering kan både indeholde forbrugt arbejdstid, ferie, helligdage, sygdom m.m.
Mange forbinder også tidsregistrering med registrering af kørsel, udlæg og materialeforbrug, der alle kan indrapporteres i EazyProject.

Tidsregistrering app

Tidsregistrering via en App eller WebApp er en nem og fleksibel måde at tidsregistrere på.
EazyProjects tidsregistrering App tilbyder tidsregistrering både online og offline.
Den mobile WebApp giver mulighed for mere end "bare" tidsregistrering.
App'en giver også mulighed for registrering af kørsel, udlæg og materialeforbrug, samt adgang til kalender, opgaver og kundeoplysninger.

Tidsregistreringssystem

Et Tidsregistreringssystem bruges til indrapportering af tid.
Tidsregistreringssystemer kan være 100% online løsninger eller interne server-løsninger der kræver adgang til virksomhedens interne netværk.
Mange løsninger har i dag mobil-adgang i form af en App.

Timeregistrering

Ordet timeregistrering bruges oftest som synonym for tidsregistrering.
For uddybning af emnet, se venligst ovenstående forklaring vedrørende tidsregistrering.

Timeregistrering app

En Timeregistrering App giver mulighed for timeregistrering via smartphone eller tablet.

Time sag

EazyProject timesag er en mere simpel måde at anvende løsningen på, hvor det primære fokus er tidsregistrering (indrapportering af tid, udlæg, kørsel og materialer) og timerapporter.

Timeseddel mobil

"Timeseddel mobil" kan anvendes til mobil tidsregistrering.

Time Tracker App

En Time Tracker App giver brugeren mulighed for at registrere tid på en opgave via et "stopur" (eller via indtastning af timeforbrug).
Time Tracker App'en kan typisk håndtere flere aktive opgaver på samme tid og giver brugeren en nem måde at opsamle timeforbrug, da brugeren ikke "skal holde øje" med, hvornår en opgave startes og afsluttes. EazyProjects mobile WebApp tilbyder registrering af tid via stop, med mulighed for at have flere stopure kørende samtidig, pause opgaver, afslutte opgaver og meget mere og EazyProject tidsregistrering app kan anvendes både online og offline.

Timesedler

Timesedler anvendes til indrapportering af timer og typisk også til kørsel, udlæg og materialeforbrug. EazyProject indeholder en elektronisk timeseddel, der kan tilgås på flere forskellige måder.

Timetype

En timetype er en kategorisering af et arbejdsområde. Når et projekt oprettes i EazyProject, tilknyttes en timetype til hver af projektets opgaver. En timetype indeholder både en kostpris og en salgspris.

Eksempler på timetyper er: konsulent, montør, grafiker, projektledelse og support

Tilbage til toppen


U

Ugeseddel

Ugesedlen i EazyProject giver medarbejderen mulighed for at registrere timer for alle ugens syv dage i én arbejdsgang.
Ugesedlen viser en liste over de projekter og opgaver, en medarbejder er medlem af.
Medarbejderen kan taste sine timer ind ud for de dage og opgaver, hvor personen har udført arbejdet.
En graf øverst til højre giver et hurtigt overblik over, hvilke dage der er gemt timeregistreringer på.

Komme-/gå registrering kan derudover aktiveres, således at det er muligt at indtaste mødetider pr. dag med start- og sluttidspunkt.

Det er muligt at godkende sin ugeseddel. Godkendes ugesedlen, kan der ikke foretages yderligere ændringer denne uge.

Tilbage til toppen