Økonomi

Nøgletal Udvidet Igangværende Arbejde

Rapporten Udvidet Igangværende Arbejde inkluderer en lang række nøgletal. Nedenfor kan du se, hvad der ligger bag de forskellige begreber og beregninger.

Igangværende arbejde beregnes overordnet ud fra følgende formel: ((Honorar samlet – direkte omkostninger(omk))/EAC kostpriser)*KOST Realiseret + realiseret direkte omkostninger (omk) – samlet faktura

IGVA: Tallet afspejler den mængde arbejde, I har udført, men endnu ikke faktureret.

DB Faktor: Faktoren beskriver forholdet mellem, hvad I tjener, og hvad I har af omkostninger. Dvs., hvis I sælger noget for 100 kr., og det koster jer 50 kr. at udføre det, så er jeres faktor på 2.

Gennemsnitlig timesats: Tallet her afspejler som beskrevet den gennemsnitlige timepris. Det er hovedsageligt relevant som et styringsparameter på fastpris-projekter.

Timer EAC: Tallet her er en sammenregning af, hvor mange timer vi har brugt, og hvor mange timer vi planlægger fremadrettet. Med andre ord, det tal vi regner med at ende på, når vi er færdige med vores projekt. Tallene kommer fra timeregistreringerne og fra Planlægning Pro.

Timer registreret: Tallet afspejler antallet af registrerede timer.

Resttimer: Tallet udgør differencen mellem Timer EAC og Timer registreret.

Lønomkostninger EAC: Dette tal er baseret på jeres planlægning i Planlægning Pro. Det er beregnet ud fra, hvor mange timer I har planlagt og registreret og på hvem, og ud fra deres kostpriser hvor meget regner I så med at skulle bruge på lønomkostningerne.

Lønomkostninger registreret: Lønomkostninger registreret til dato (registrerede timer ganget med den enkelte medarbejders kostpris).

Lønomkostninger restbudget: Hvor meget af de budgetterede lønomkostninger er der tilbage at gøre godt med.

Ekstern leverandør EAC: Tallet er en beregning af, hvor mange omkostninger har der været til leverandører til dato, og hvor mange der er planlagt/forventet fremadrettet.

Ekstern leverandør registreret: Leverandørudgifter registreret til dato.

Ekstern leverandør restbudget: Hvor mange af de budgetterede leverandøromkostninger er der tilbage at gøre godt med.

Udlæg EAC: Tallet er en beregning af, hvor mange udlæg der har været i DKK, og hvor mange udlæg er der planlagt/forventet fremadrettet.

Udlæg registreret: Udlæg registreret til dato i DKK.

Udlæg restbudget: Hvor mange af de budgetterede udlægsudgifter har vi tilbage at gøre godt med.

Samlet honorar: Tallet udgør det samlede honorar inkl. leverandørudgifter etc.

Omsætning (faktureret): Tallet afspejler, hvad vi har faktureret til dato.

Udlæg faktureret i projektets valuta: Tallet afspejler, hvad vi har faktureret af udlæg i projektets valuta til dato.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?